Button1
Button2
Button3
Button3
Button3
UNDER CONSTRUCTION - PLEASE BE PATIENT

Canaanite Aurat

Ek canaani aurat minhat ki bekaraar
Woh Yeshu ke piche kiya madad ka pukaar
Kaha ki ghar par meri beti hae bhoot sawar
Chelo na kaha khedo inko unke zor niwedhan se haar
Yeshu kaha beto ka bhojan kutto ko dena hae inkaar
Aurat kahi kute bi khate khana gira feka bahar
Bara hae tera imaan aurat ja changa hua tera beti bimar

Wah krus leh kar charha kalvary pahaar
Tera paapo ke liye bahaya khoon ka dhaar
Tere bimario ke liye ussne saha kitna maar
Toh tu bhi karo pratna, niwedhan karo baar baar
Yeshu sunega tujhko, pura karega tera pukaar.
Yeshu tujhse karta pyar
Bible me hae samachaar
Saat rahega wah hardam ek sachcha yaar
Tere nawo ko wahi karega berda paar.paar


HOME.
TV Mazaaki
He prabhu Yeshu tu bhagyewaan
marg satya jiwan
Tera bachcha
TV ka silsilae
Jiwan ke safar ka rahi
Joshua mazbhoot ban
Aaj Kal Bihaan
Jaese karni waesi bharni
Is Duniya
Chota Jiwan
Canaanite Aurat
Parmeshwar ne jagat se
Khel khud tamasha
Death
Kaesa charcha karun