Button1
Button2
Button3
Button3
Button3
UNDER CONSTRUCTION - PLEASE BE PATIENT

Jaese karni waesi bharni

Jaese karni waesi bharni
Saodani se kadam hae dharni
Sabhi ko ek din hae marni
Har shareer ko hae sardni

Uss nadi ko tumhe hae taherani
Tumko bhi hae atmicta me bardni
buri aatad, chaal chalan se hae lardni
khudha ko dund jaese pani ko pyasa harni

Agar jaese karni waesa bharni
toh tumhe bhi saodani se kadam hae dharni


HOME.
TV Mazaaki
He prabhu Yeshu tu bhagyewaan
marg satya jiwan
Tera bachcha
TV ka silsilae
Jiwan ke safar ka rahi
Joshua mazbhoot ban
Aaj Kal Bihaan
Jaese karni waesi bharni
Is Duniya
Chota Jiwan
Canaanite Aurat
Parmeshwar ne jagat se
Khel khud tamasha
Death
Kaesa charcha karun