Button1
Button2
Button3
Button3
Button3
UNDER CONSTRUCTION - PLEASE BE PATIENT

Joshua mazbhoot ban

Joshua mazbhoot ban aur mat dar
Meri shakti se ja aur samna kar
Tere dushman maas aur khoon nahi magar
Mae saath hun aur unko karta titar bitar

Jahan tu pawon rak woh jagah tera har
Mae door karta tere sabhi kattar
He vishwasiyon mae soojayga tere bhoj har
Vijay pawon saath hae mahan parmeshwar

Dhanyewaad ke saath awo unka dhar
Vandhna se gawon jhukao apna sar
Ek din hona hae sabhi ko mar
Jaana hae anand prabhu ka ghar


HOME.
TV Mazaaki
He prabhu Yeshu tu bhagyewaan
marg satya jiwan
Tera bachcha
TV ka silsilae
Jiwan ke safar ka rahi
Joshua mazbhoot ban
Aaj Kal Bihaan
Jaese karni waesi bharni
Is Duniya
Chota Jiwan
Canaanite Aurat
Parmeshwar ne jagat se
Khel khud tamasha
Death
Kaesa charcha karun