Button1
Button2
Button3
Button3
Button3
UNDER CONSTRUCTION - PLEASE BE PATIENT

Khel khud tamasha

Khel khud tamasha
Par dil me hae nirasha
Bahar kush par andar udhasha
Pa lo Yeshu se sachcha asha

Sharab me na kuch chaen
Dhan daulat se na raen
Dharamo me na naen
Dharam me hazaro bechaen

Shanti ka ek hi rajkumaar
Changayi ek hi deta sabjo bimaar
Shud ek hi karta pachtawa chamaar
Abhi tu awo jobhi zarurat tumaar


HOME.
TV Mazaaki
He prabhu Yeshu tu bhagyewaan
marg satya jiwan
Tera bachcha
TV ka silsilae
Jiwan ke safar ka rahi
Joshua mazbhoot ban
Aaj Kal Bihaan
Jaese karni waesi bharni
Is Duniya
Chota Jiwan
Canaanite Aurat
Parmeshwar ne jagat se
Khel khud tamasha
Death
Kaesa charcha karun