Button1
Button2
Button3
Button3
Button3
UNDER CONSTRUCTION - PLEASE BE PATIENT

Tera bachcha

Prabhu ka taufa hae tera bachcha
Karna hae unko prem se rachcha
Aur dikhana hae unko raha jo sachcha
Toh karo unka parvarish achcha

Tujhe bachcha ko datna bhi parega
Aur namrata se marne se wo na marega
Aur sikhlana unko kyonki duniya bura kaan bharega
Aur utejit Karna taki barkar bara kaam karega
Prabhu me Bahadur bana ki wo bure atma se na darega
Prabhu ke shabd sika ki prabhu ki raha par kadam dharega.


HOME.
TV Mazaaki
He prabhu Yeshu tu bhagyewaan
marg satya jiwan
Tera bachcha
TV ka silsilae
Jiwan ke safar ka rahi
Joshua mazbhoot ban
Aaj Kal Bihaan
Jaese karni waesi bharni
Is Duniya
Chota Jiwan
Canaanite Aurat
Parmeshwar ne jagat se
Khel khud tamasha
Death
Kaesa charcha karun